Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Usuwania Azbestu – Kamil Barwinek

2Kamil Barwinek został nowym Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Usuwania Azbestu, wskazało go Stowarzyszenie Azbest Stop”. Jest to kolejny krok w dążeniu do skutecznego unieszkodliwienia azbestu na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Do jego zadań należy współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami pozarządowymi zakresie problematyki usuwania azbestu, pozyskiwanie partnerów wspierających Program, inicjowanie koordynowanie do usunięcia azbestu oraz wyrobów zawierających azbest, a także działania edukacyjno – informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.

Kamil Barwinek ma 21 lat , jest zaangażowanym działaczem w bieżące sprawy miasta oraz osiedla Ogrody na którym mieszka. Barwinek został również nowym sekretarzem Stowarzyszenia, zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Sokołowskiego, który podczas ostatniego zebrania zarządu zrezygnował z pełnionej funkcji w zarządzie Stowarzyszenia.

Realizacja zadań publicznych

W OKRESIE OD 01-03-2013 do 30-06-2013 STOWARZYSZENIE „AZBEST-STOP” 
realizuje zadanie publiczne w ramach konkursu ogłoszonego przez 

PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

 

Zadanie 7.1. Realizacja przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wiedzy o ochronie środowiska wśród mieszkańców Miasta.
Temat zadania: „Inspirowanie do właściwej postawy obywateli w zakresie 

  obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest”.

============================================================

więcej/tekst po rozwinięciu, kliknięciu/:

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego.

Głównym założeniem jest podjęcie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie rozwojowi niekorzystnego zjawiska społecznej obojętności na zagrożenia wynikające z dalszej eksploatacji płyt azbestowo-cementowych. Postawy takie oceniamy jako szkodliwe i niepożądane. Dla osiągnięcia zadania, jakim jest: „Inspirowanie do właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest”, Stowarzyszenie przeprowadzi:

 • Sześć prelekcji dla młodzieży ponadgimnazjalnej na temat POKA i obowiązków oraz kompetencji poszczególnych organów administracji publicznej na poziomie centralnym, wojewódzkim oraz lokalnym.
 • Ogłosi Konkurs z nagrodami dla Szkół na ulotkę, plakat, prezentację, napisanie artykułu do lokalnych mediów w tym lokalnych portali internetowych, audycję radiową i telewizyjną na temat zagrożenia zdrowia i życia uwalniających się włókien azbestowych.
 • Dwie akcje ulotkowe i plakatowe z udziałem młodzieży szkolnej.
 • Cztery akcje informacyjne /prelekcje/ skierowane do właścicieli obiektów o możliwości pozyskania środków finansowych na usuwanie azbestu.
 • Petycje mieszkańców do właścicieli obiektów budowlanych ocieplonych płytami azbestowo-cementowymi.
 • Raz w miesiącu audycje w ogólnie dostępnych mediach z udziałem zaproszonych gości.
 • Opracowanie inżynierii finansowania usuwania azbestu oraz termomodernizacji budynków wielorodzinnych dla Osiedla „OGRODY”, które posiadają około 40% zinwentaryzowanego azbestu.
 • Spotkanie integracyjne dla właścicieli /ich przedstawicieli/, których obiekty budowlane są w wykazie Urzędu Miasta, jako obiekty zinwentaryzowane posiadające azbest.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków.

 Kołobrzeg posiada znaczną liczbę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które ocieplono śmiercionośnymi płytami azbestowo-cementowymi. Ponieważ okres używalności tych płyt dobiegł końca, należy dotrzeć do świadomości  społeczeństwa o zagrożeniach, jakie niesie za sobą dalsze ich eksploatowanie. Problem zagrożenia zdrowia dotyczy nie tylko mieszkańców budynków posiadających azbest. Również okoliczni mieszkańcy są narażeni na niebezpieczeństwo uwalniających się włókien azbestowych. Najbardziej zagrożone są dzieci.

Właściciele tych budynków nie posiadają pełnej wiedzy o zagrożeniach zdrowia a wręcz  ignorują potrzebę usuwania azbestu. Daje się zauważyć brak wiedzy zarządzających budynkami  o możliwości uzyskania dotacji do usuwania azbestu, a to oddala w czasie realizację POKA /Program Oczyszczania Kraju z Azbestu do 2032 roku/.

Stowarzyszenie zakłada, że dotarcie do szerokiej rzeszy mieszkańców o zagrożeniu zdrowia i życia oraz możliwości otrzymania dotacji przyspieszy realizację POKA.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami realizowanego zadania publicznego będą mieszkańcy Kołobrzegu z uwzględnieniem młodzieży szkolnej oraz właścicieli obiektów posiadających azbest zgodnie z  posiadaną  inwentaryzacją Urzędu Miasta.

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji 

Cele:

 • zapobieganie rozwojowi niekorzystnego zjawiska społecznej obojętności na zagrożenia wynikające z dalszej eksploatacji płyt azbestowo-cementowych,
 • uświadomienie społeczeństwu zagrożeń, jakie niesie za sobą dalsze eksploatowanie płyt azbestowo-cementowych mimo, że okres używalności ich dobiegł końca,
 • uświadomienie problemu zagrożenia zdrowia przez narażenie na niebezpieczeństwo uwalniających się włókien azbestowych, który dotyczy nie tylko właścicieli budynków posiadających azbest ale również mieszkańców przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie,
 • inspirowanie właścicieli budynków ocieplonych płytami azbestowo-cementowymi do wspólnego ubiegania się o środki pomocowe na realizację POKA i nie czekanie na datę graniczną 2032 r.

Sposób realizacji:

 • sześć prelekcji dla młodzieży ponadgimnazjalnej na temat POKA;
 • Konkurs z nagrodami dla Szkół na ulotkę, plakat, prezentację, napisanie artykułu do lokalnych mediów, audycję radiową i telewizyjną na temat zagrożenia zdrowia i życia uwalniających się włókien azbestowych;
 • Dwie akcje ulotkowe i plakatowe z udziałem młodzieży szkolnej;
 • Cztery akcje informacyjne skierowane do właścicieli obiektów o możliwości pozyskania środków finansowych na usuwanie azbestu;
 • Petycje mieszkańców do właścicieli obiektów budowlanych ocieplonych płytami azbestowo-cementowymi;
 • Audycje radiowo – telewizyjne i z udziałem lokalnych portali internetowych;
 • Opracowanie inżynierii finansowania usuwania azbestu oraz termomodernizacji budynków wielorodzinnych dla Osiedla „OGRODY”, które posiadają około 40% zinwentaryzowanego azbestu.

Spotkanie integracyjne dla właścicieli /ich przedstawicieli/, których obiekty budowlane są w wykazie Urzędu Miasta, jako obiekty zinwentaryzowane posiadające azbest.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego. 

Zadanie publiczne będzie realizowane w siedzibie Stowarzyszenia, w szkołach, w wynajętych lokalach do prezentacji, w siedzibach lokalnych mediów, w terenie z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych Osiedli. Szczególnym nadzorem będzie objęte Osiedle „OGRODY” ze względu na fakt posiadania ponad 30% zinwentaryzowanego azbestu w Kołobrzegu.

Uroczystość wręczenia pomocy dydaktycznych

Uroczystość
wręczenia pomocy dydaktycznych

            W dniu 06 marca 08r. odbyło się w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu uroczyste spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Azbest ” Stop. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Zarządu Stowarzyszenia Azbest ” Stop Ireneusz Zarzycki, w którym przedstawił krótki rys działalności Stowarzyszenia. Znaczącą rolę w działalności Stowarzyszenia ma współpraca z młodzieżą z klas o profilu nauczania „Ochrona Środowiska”. Przy współudziale pedagogów: Pani mgr inż. Ewy Stachowiak i Pani mgr Kamili Budzich, młodzież pomagała w inwentaryzacji azbestu na terenie miasta Kołobrzeg…

            Stowarzyszenie Azbest ” Stop w podziękowaniu za owocną współpracę ufundowało Szkole 2 projektory a wyróżniającym się uczniom przy przy organizacji konferencji na temat: „Szkodliwość, występowanie i usuwanie azbestu”, wręczono dyplomy ” podziękowania.
Pani Hudziak Joanna, wice dyrektor w swoim wystąpieniu podkreśliła dużą rolę Stowarzyszenia w uświadamianiu młodzieży o zagrożeniach, jakie niesie azbest. Wyraziła również wolę dalszej współpracy ze Stowarzyszeniem Azbest ” Stop.

Prezes Ireneusz Zarzycki wręcza dyplom ” podziękowanie.
Dyplomy ” podziękowania otrzymali następujący uczniowie:

 • Agnieszka Gałka
 • Katarzyna Nowicka
 • Barbara Nowakowska
 • Natalia Krokowska
 • Krzysztof Kuczma
 • Paweł Pączkowski
 • Kamil Łata
 • Piotr Rogowski
 • Paweł Mittelsztet

Stanisław Gawłowski wspiera nasze działania

17 grudnia 2007 r. w Urzędzie Miasta Prezydent Miasta Janusz Gromek gościł Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego. Po spotkaniu z Prezydentem Stanisław Gawłowski udał się na spotkanie robocze z Zastępcą Prezydenta ds. Gospodarczych Tomaszem Tamborskim, przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia „AZBEST-STOP” i Prezesem TBS, na którym poruszano problem usunięcia azbestu z terenu miasta Kołobrzeg. Mamy nadzieję, że spotkanie, do którego doszło za sprawą starań posła Sebastiana Karpiniuka, zaowocuje opracowaniem programu usuwania azbestu i pozyskiwania srodków finansowych na jego realizację.

1 2 3 4 5 6

Artykuł Mariana Grzechowiaka

W czasie silnych wiatrów mogą… odpadać elementy elewacji. 

Problematyka azbestu nagle wypłynęła na światło dzienne za sprawą… przypadku. Dyskusja wokół remontu holenderskiego statku spowodowała,
że wielu ludzi zwróciło uwagę na to, w jakim otoczeniu żyją…, mieszkają… i wychowują… dzieci. Z przeciętnego obywatela problem przeniósł się na grono zarzą…dców nieruchomości – to na nich spoczywa obowią…zek pozbycia się azbestowej spuścizny PRL-u…

Azbest był powszechnie stosowanym komponentem materiałów budowlanych – trwałych, niedrogich, o doskonałych parametrach technicznych. Najpopularniejsze były azbestowo-cementowe płyty faliste, powszechnie nazywane eternitem, stosowane przy pokryciach dachowych. Nie mniejszą… popularnością… cieszyły się płaskie płyty elewacyjne, wykorzystywane do ocieplania budynków. Przez swoją… dostępność, cenę
i wykreowaną… popularność azbest stał się trwałym elementem krajobrazu.
I nagle okazało się, że musi znikną…ć, bo jest szkodliwy. Ba, niebezpieczny.
Trwałość wyrobów azbestowych ocenia się na około 30 lat. W porów­naniu z innymi materiałami pokryciowymi jest to wartość znaczą…ca. Do głównych czynników wpływają…cych na zmniejszenie trwałości wyro­bów azbestowo-cementowych zalicza się niekorzystne warunki atmo­sferyczne (na przykład narażenie pokrycia na kwaśne deszcze), a także oddziaływania mechaniczne, silne wiatry, które mogą… odrywać płyty od elewacji. Płyty mocowane są… na łatach drewnianych, które z biegiem lat ulegają… stałej destrukcji (próchnieją… i ulegają… zgniliźnie) a więc tracą… właściwości mechaniczne.
Na dowód powyższego, informuję państwa, że podczas ostatniej wichury (z czwartku na środę) w naszym bloku odpadły elementy konstrukcyjne elewacji. Spadają…ca listwa wbiła się w dach wiatrołapu. Wobec powyższego Zarzą…d Wspólnoty „Giełdowa” umieści tablicę informują…cą… o następują…cej treści „UWAGA Niebezpieczeństwo. W czasie silnych wiatrów mogą… odpadać elementy elewacji. Zachować ostrożność.” Tyle może wykonać Zarzą…d Wspólnoty. Jedyny ratunek w powstaniu Fundacji Azbest-Stop, która pomoże nam zgromadzić odpowiednie środki finansowe. Informuję, że koszt usunięcia azbestu i wykonanie nowego ocieplenia to kwota około jednego miliona złotych. Im szybciej zdobędziemy fundusze na usunięcie azbesty, tym bezpieczniejsze staną… się ulice naszego miasta. W tej chwili azbest nie tylko szkodzi naszemu zdrowiu, ale również zagraża życiu.

Marian Grzechowiak

Walka z azbestem

NA WALKĘ Z AZBESTEM
W SKALI POWIATU NALEŻY POZYSKAĆ
Z ZEWNĘTRZNYCH Ź…RÓDEŁ FINANSOWANIA
OKOŁO 10 MLN EURO

Koszt likwidacji płyt cementowo – azbestowych jednego budynku wynosi od 1-2 mln zł. Działają…c w pojedynkę, zdobycie tak poważnych środków finansowych nie wydaje się możliwe. Przyjęliśmy postawię obywatelską… i łączymy się poprzez FUNDACJĘ w jedną… wielką… społeczność walczą…cą… o zmianę ponurego krajobrazu wielkich blokowisk, ozdobionych śmiercionośnymi płytami cementowo – azbestowymi…

Powołanie fundacji daje szansę fundatorom na wspólne ubieganie się o środki pomocowe przewidziane na realizację „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERYTORIUM POLSKI”, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku.

W realizacji tego programu, jako FUNDATORZY, uczestniczyć powinni:
Urzą…d Miasta, Starostwo Powiatowe, Urzędy Gmin Powiatu,
Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Uzdrowisko S.A., firmy budowlane i wiele innych instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych.

Połą…czeni wspólną… ideą… walki ze śmiercionośnym azbestem, możemy tę udrękę zamienić w poważny ruch na rzecz pozyskania środków finansowych, które przyniosą… nie tylko korzyści zdrowotne i estetyczne, ale również finansowe dla rodzimych firm.

SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI NIE ZAMIERZAMY OGRANICZAĆ DO OBSZARU POWIATU.

Pełnomocnik grupy inicjatywnej ” Ireneusz ZARZYCKI

Adres e-mail: stowarzyszenie@azbeststop.pl