Prelekcje

Zbieramy pierwsze owoce prelekcji w ramach realizacji przez Stowarzyszenie AZBEST-STOP zadania publicznego Urzędu Miasta: „Inspirowanie do właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem azbestu”. W Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w prelekcjach uczestniczyła młodzież sześciu klas. Efektem jest inicjatywa zorganizowania szkolnego konkursu  AZBEST – STOP. Młodzież opracowała trzy regulaminy konkursu.

  1. Regulamin szkolnego konkursu na prezentację multimedialną AZBEST-STOP. Opracowanie: Tomasz Wychocki z kl. II TZ.
  2. Regulamin szkolnego konkursu plastycznego AZBEST-STOP. Opracowała zespołowo klasa 1C.
  3. Regulamin szkolnego konkursu na opracowanie ulotki AZBEST-STOP. Opracowanie: Klaudia Bajer i Marta Siwko z klasy IA.

„AZBEST w programie Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla reportera”

irek„Azbest – ten CICHY MORDERCA – nie powinien skracać naszego życia. Należy położyć temu kres. To od nas zależy, czy połączymy siły, by pokonać biurokratyczne bariery, a następnie śmiercionośne płyty. Wierzę w siłę sprawczą ludzkiej mądrości”. ” Tymi słowami 30.01.2006 r. Ireneusz Zarzycki rozpoczął długą i mozolną drogę w budowaniu klimatu dla realizacji rządowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”…

Członkowie Stowarzyszenia dostrzegli, że obowiązujący w Polsce od 14 maja 2002 r. „PROGRAM”, nijak się ma do finansowych możliwości właścicieli obiektów i nie może być zrealizowany do roku 2032. Wdrażanie tego „PROGRAMU” okazało się jedną wielką mistyfikacją, twierdzi Ireneusz Zarzycki. Ten „PROGRAM” był rzekomo gwarantem pomyślnego rozwiązania problemu azbestu, co w praktyce okazało wielką klapa autorów. Kontrola NIK potwierdziła zarzuty naszego środowiska z wnioskami do opracowania „NOWEGO PROGRAMU”.

Sprawa azbestu trafiła do programu Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla reportera”. Zaproszenie do udziału w programie otrzymał Ireneusz Zarzycki – Prezes naszego Stowarzyszenia. Ponadto udział zapowiedzieli członkowie Ministerstwa Gospodarki odpowiedzialni za „PROGRAM” i zapowiadało się na gorącą dyskusję. Niestety, odpowiedzialni z ramienia MG nie mieli odwagi przybyć do studia i bronić „PROGRAMU…”. Swoją nieobecność tłumaczyli pracą nad „NOWYM PROGRAMEM”. Ciekawi jesteśmy, jakich udziwnień dokonają autorzy „NOWEGO PROGRAMU”. Fakt udziału Prezesa Stowarzyszenia „Azbest-Stop”- Ireneusza Zarzyckiego w programie Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla reportera” należy uznać, jako sukces nas wszystkich.

autor: Franciszek Bonkowski

Artykuł Ireneusza Zarzyckiego

FUNDACJA CZY STOWARZYSZENIE – MUSIMY ZDECYDOWAĆ

Ważą… się losy formy organizacyjnej dla naszej akcji „AZBEST ” STOP”.
Czy powołamy wymagają…cą… dużego wysiłku organizacyjnego fundację,
czy prostą… do prowadzenia i obsługi formę stowarzyszenia.
Wioletta Dworowska w swoim podręczniku „Dokumentacja Organizacyjna
i Rachunkowa Stowarzyszeń i Fundacji” szeroko omawia fundacje
i stowarzyszenia…

1.FUNDACJA
Fundacja jest jedną… z podstawowych form organizacji pozarzą…dowych
w Polsce. Fundacja to instytucja, której podstawą… jest mają…tek przeznaczony przez jej założyciela na określony cel. Funkcjonują… one na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz. U.
z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).Fundacja powstaje poprzez oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji (powinno ono być złożone
w formie aktu notarialnego). Fundacja powstaje w momencie złożenia oświadczenia notarialnego, ale aby uzyskać osobowość prawną…, musi zostać zarejestrowana ” odbywa się to w drodze postępowania rejestrowego
w są…dzie. Po zarejestrowaniu fundacji w Krajowym Rejestrze Są…dowym, organizacja zobowią…zana jest złożyć pisemny wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. W ten sposób fundacja otrzymuje numer REGON.

2.STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie to dobrowolne, samorzą…dne, trwałe zrzeszenie, tworzone
w celach niezarobkowych. Swoją… pracę opiera na działalności społecznej swoich członków. Podstawowym aktem prawnym regulują…cym zasady tworzenia i działalności stowarzyszeń jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku ” Prawo o stowarzyszeniach. Od dnia 1 stycznia 2001 roku stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną… z chwilą… wpisania do Krajowego Rejestru Są…dowego. Rejestr stowarzyszeń prowadzą… są…dy rejestrowe.

PEŁNOMOCNIK GRUPY
INICJATYWNEJ „AZBEST-STOP”
Ireneusz ZARZYCKI