Posiedzenie zarządu (3.04.2007 r.)

W dniu 3.04.2007 r. Zarzą…d Stowarzyszenia „AZBEST-STOP” na swoim pierwszym posiedzeniu dokonał wyboru władz zarzą…du. W wyniku tajnego głosowanie powierzono członkom następują…ce funkcje:

 

  1. Wiceprezes – Marian Jagiełka
  2. Wiceprezes – Artur Mikołajek
  3. Sekretarz – Andrzej Sokołowski
  4. Skarbnik – Beata Wojtal
  5. Członek – Marian Grzechowiak
  6. Członek – Roman Kałahurski

        Zarzą…d do końca kwietnia wypracuje strategie działalnia na rok 2007 oraz opracuje harmonogram prac zwią…zanych z realizacją… założeń statutowych stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.