Statut Stowarzyszenia

STATUT
STOWARZYSZENIA „AZBEST – STOP”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „AZBEST – STOP”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kołobrzeg.

§3

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

 2. Posiada osobowość prawną.

 3. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.
oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.

§4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania,
oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Stowarzyszenia „AZBEST-STOP”, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników,
także spośród swoich członków.

§7a

Stowarzyszenie dokonuje zgłoszeń zbioru danych osobowych, które podlegają rejestracji na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

Rozdział II

Cele i formy działania

§8

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 marca 2010 roku ze zm., zwanego w dalszej części „PROGRAMEM”;

  2. działanie na rzecz i w imieniu organizacji, instytucji, wspólnot
   mieszkaniowych, spółdzielni, osób fizycznych i prawnych,
   które zaangażują się w pozyskiwanie środków finansowych
   na rzecz realizacji „PROGRAMU”;

  3. działanie na rzecz organizacji, które zaangażują się w realizację
   „PROGRAMU”, a celami statutowymi ich działalności są:
   działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna,
   w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej;

  4. gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych na:

   1. propagowanie wiedzy o skutkach wywieranych przez wyroby
    zawierające azbest na środowisko przyrodnicze,

   2. prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat szkodliwości
    azbestu dla zdrowia człowieka,

   3. uchylono,

   4. stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i stworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności,

   5. organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa,

   6. opracowanie i wdrożenie długofalowego planu usuwania wyrobów zawierających azbest,

   7. usuwanie płyt cementowo – azbestowych stanowiących osłonę elewacji na budowlach wykonanych w systemie wielkopłytowym
    oraz wyrobów zawierających azbest, składowanie go i utylizacja,

   8. wykonanie nowej izolacji termicznej w miejsce usuniętej, łącznie
    z tynkiem i nadaniem nowej kolorystyki,

   9. tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania
    nowych rozwiązań technologicznych i innych wartości związanych
    z ochroną i kształtowaniem środowiska.

 1. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

  1. prowadzenie działalności informacyjnej adresowanej do wszystkich zainteresowanych realizacją „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 marca 2010 roku ze zm.,

  2. uchylono,

  3. uchylono,

  4. opracowanie wzorcowego projektu technicznego usuwania azbestu
   i wyrobów zawierających azbest,

  5. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowanie podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji i informacji
   o szkodliwości dla zdrowia azbestu i wyrobów zawierających azbest,

  6. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
   pozarządowymi w zakresie wymienionych celów działania
   Stowarzyszenia,

  7. ubieganie się o środki finansowe, w tym środki z Unii Europejskiej.

§9

 1. Działalność w wymienionym w § 8 pkt. 1 zakresie Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej
  w sferze zadań publicznych.

 2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania:

 1. prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej (wg PKD 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),

 2. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  i zarządzania (wg PKD 70.22. Z pozostałe doradztwo
  w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  i zarządzania),

 3. kierowanie w zakresie działalności społecznej (wg PKD 84.12.Z kierowanie w zakresie związanej z ochroną zdrowia, edukacją, Kulturą oraz pozostałymi społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych),

 4. kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
  (wg PKD 84.13. Z kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania),

 5. gospodarowania odpadami (wg PKD 39.00.Z działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
  z gospodarką),

 6. organizowanie spotkań, targów, wystaw, seminariów
  i konferencji (wg PKD 82.30.Z działalność związana
  z organizacją targów, wystaw i kongresów),

 7. prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej (wg PKD 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza),

 8. organizowanie, prowadzenie i wspieranie działań edukacyjnych (wg PKD 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),

 9. rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z promocją i wspieraniem celów statutowych
  (wg PKD 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza),

 10. współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi (wg PKD 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana),

 11. współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami
  w kraju i za granic
  ą (wg PKD 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana),

 12. wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz promowanie
  i organizowanie wolontariatu (wg PKD 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana),

 13. wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw zgodnych
  z celami Stowarzyszenia (wg PKD 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana),

 14. rozpowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników pracy Stowarzyszenia (wg PKD 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana).

 15. informowanie w mediach elektronicznych o szkodliwości działania azbestu na środowisko i zdrowie człowieka ( wg PKD 63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność).

 1. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków statutowych przeznaczonych
  na pokrycie kosztów działa
  ń wchodzi działalność wyszczególniona
  w ustępie 2 punkty 1,6,7,8,11.

 2. Uchylono

 3. Uchylono

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

  1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
  2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
  3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego umocowanego przedstawiciela.

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

§12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która:

 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,

 2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,

 3. członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 1. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą
  w ciągu dwóch
  miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej
  rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy
  przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie
  jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu
  odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje
  odwołanie w czasie najbliższych
  obrad. Stanowisko Walnego Zebrania
  jest ostateczne.

§13

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

 4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych
  działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

 5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach
  Stowarzyszenia z prawem głosu,

 6. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności
  Stowarzyszenia.

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 2. uchylono,

 3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

 4. dbania o mienie Stowarzyszenia,

 5. brania udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach
  Stowarzyszenia z prawem głosu.

§14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna,

zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 1. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych władzach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§15

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

 3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 3. nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres roku; osoba wykluczona winna być uprzedzona przez Zarząd w sposób umożliwiający naprawienie błędu lub złożenia wyjaśnień,

 4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,

 5. prawomocnego skazującego wyroku sądu. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
  w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.
  Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane w niniejszym statucie „Walnym Zebraniem”.
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany w niniejszym statucie „Zarządem”.
 3. Komisja Rewizyjna.

§18

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym
  w
  obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt 2.

 2. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 10 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

 3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

 4. Kadencja władz trwa 4 lata.

§19

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu albo Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, Zarząd albo Komisja Rewizyjna posiada prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków nie przekroczy dwóch. W przypadku skorzystania z prawa kooptacji poprzez podjęcie uchwały przez Zarząd albo Komisję Rewizyjną, uchwała zastępuję zarówno odwołanie poprzedniego członka Zarządu albo Komisji Rewizyjnej, jak i akt powołania nowej osoby na członka Zarządu albo Komisji Rewizyjnej.

§20

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

§21

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Walne Zebranie może być:

 1. zwyczajne

 2. nadzwyczajne

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni

 2. z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi
  oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie.
  Jest zwoływane przez Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów,
  w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia z wyjątkiem wyboru władz Stowarzyszenia wymienionych w § 22 pkt 5, które są wybierane w głosowaniu tajnym.

 3. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może być członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 4. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.

 2. Uchwalanie budżetu

 3. Uchwalenie statutu i jego zmian.

 4. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 5. Wybór i odwoływanie: Zarządu, Komisji Rewizyjnej z wyłączeniem prawa kooptacji: Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

 6. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 7. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

 8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

 10. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

 11. Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

 12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§23

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia i zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

 2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem
  prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa Stowarzyszenia wybieranego na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

 1. Uchylono

 2. Uchylono

 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum) W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 4. Posiedzenie Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej,
  niż raz na kwartał.

 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

§24

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.

 2. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.

 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

 4. Ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.

 5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.

 6. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.

 7. Zwoływanie Walnego Zebrania.

 8. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.

 9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

 10. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 11. Przygotowywanie projektów regulaminów przewidzianych w statucie.

 12. W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 13. Reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 14. Wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia w trybie uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

§25

Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§26

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia
  i jego Dyrektora.

 2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

§27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji, Zastępcę i Sekretarza.

§28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.

 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

 4. Wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania.

 5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 6. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu.

§29

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności 2/3 członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały
w
głosowaniu tajnym.

§30

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;

 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu;

 5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§31

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. dobrowolne składki członkowskie,

 2. darowizny, zapisy i spadki,

 3. środki pochodzące z ofiarności prywatnej,

 4. zbiórki publiczne,

 5. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,

 6. dochody z własnej działalności,

 7. dochody z majątku Stowarzyszenia,

 8. dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

 9. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub
  w użytkowaniu Stowarzyszenia,

 10. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, grunty,
  zlecenia usług,

 11. uchylono,

 12. odpisy od podatku dochodowego po uzyskaniu statusu organizacji
  pożytku publicznego.

 1. Członkowie mogą wpłacać dobrowolne składki wg. zasad określonych przez Walne Zebranie.

 2. Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie
  to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów
  lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§31a

Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§31b

Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

§32

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionymi są: Prezes Stowarzyszenia albo osoba przez niego upoważniona i jeden członek Zarządu.

§33

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§34

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie z wyprzedzeniem umożliwiającym podanie jego treści do wiadomości członkom
  w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

 3. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia AZBEST STOP,
  nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.